Denním užívaním rýchlozmrazenej šťavy z pšeničnej trávy Vitalgrass môžete žiť zdravšie!
Vyberte jazyk:
Prihlásenie:
 
Vyrobené v Európskej Únii.
HACCP approved.

Všeobecné Podmienky Použitia

Vítame Vás na stránke vitalgrass.com! Pred začatím používania vitalgrass ste povinní prečítať si a prijať Podmienky Použitia vitalgrass (ďalej len PP), ako aj nižšie uvedené podmienky, výhrady a smernice s ich neskoršími doplnkami ( zhrnuté pod názvom :”Zmluva”).

Užívatel’ registráciou uzatvorí zmluvu s Imre Simon..,ako s prevádzkovatel’om stránky vitalgrass.com (1957715, Székhely: 4030 Debrecen, Lahner u. 4/A. 2. ajtó.)) a prijíma Podmienky Použitia. Registráciou užívatel’a sa uzatvorí zmluva na dial’ku medzi stranami. Vitalgrass Kft. (ďalej VTG) v prípade podstatnejších zmien PP sa bude snažiť o nich Užívatel’ov informovať, v záujme získania aktuálnych informácií sa však odporúča pravidelné sledovanie najnovšej verzie.VTG podl’a vlastného uváženia , kedykol’vek môže zmeniť PP, tieto zmeny musí každý užívatel’prijať , ako také, ktoré sa na neho vzťahujú.Využitie služieb VTG sa považuje za akceptovanie zmien vykonaných v Zmluve.

Schválením a odoslaním objednávky , ako aj jej spätným potvrdením VTG sa stávate kupujúcim VTG podl’a Nariadenia Vlády 17/1999 (II.5.).

Medzi prevádzkovatel’om VTG, ako predávajúcim a Vami, ako kupujúcim sa podl’a nižšie uvedených podmienok sa uzatvorí zmluva na dial’ku.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 1. Pri nákupu každého jednotlivého tovaru na vitalgrass.com je Predávajúcim prevádzkovatel’ vitalgrass.com
 2. Na stránke vitalgrass.com môže nakupovať každý, kto schválením a zaslaním objednávky prijíma tieto zmluvné podmienky a považuje ich , ako na seba záväzné.
 3. vitalgrass.com predáva tovar výlučne elektronickou cestou, prostredníctvom Internetu
 4. Prehl’ad a nákup tovaru je možný výlučne na internetovej adrese http://vitalgrass.com. V sídle prevádzkovatel’a vitalgrass.com sa tovar nepredáva!
 5. Pokial’ kupujúci z osobných, alebo technických dôvodov nemôže svoju objednávku zaslať cez internet, môže telefonicky požiadať o pomoc náš zákaznícky servis.

OCHRANA ÚDAJOV

 1. Použitie osobných údajov Kupujúceho prebieha v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (Zákon LXIII. z roku 1992 o ochrane osobných údajov a o prístupe k verejným informáciám)
 2. Kupujúci udaním svojich údajov súhlasí s tým, aby ich VTG spravovala spôsobom uvedeným v tomto bode.
 3. VTG uchováva údaje Kupujúceho v záujme plnenia zmluvy a o neskorší dôkaz zmluvných podmienok.VTG zaobchádza s uchovávanými a chránenými údajmi v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, neposkytuje ich tretím osobám, s výnimkou nevyhnutných údajov potrebných k dodávke tovaru pre firmu vykonávajúcu prepravnú činnosť. Prepravná firma s poskytnutými údajmi zaobchádza v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, a neposkytuje ich tretím osobám.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že v ojedinelých prípadoch v súlade so zákonom poskytovanie údajov je možné, avšak právoplatnosť poskytnutia údajov v každom jednotlivom prípade VTG preskúma, či skutočne existuje povinnosť pre prenos dát. VTG vyhlasuje, že zákonom predpísanú povinnosť pre spoluprácu a prenos dát v každom prípade splňuje.
 5. Údaje udané prostredníctvom kupujúceho a registrované v systéme vitalgrass.com zostávajú v systéme až po dobu, kým o ich vymazanie kupujúci nepožiada.
 6. Kupujúci má právo k prístupu, oprave, alebo vymazaniu akéhokol’vek údaju, alebo aj všetkých poskytnutých údajov, alebo o to požiadať VTG.
 7. Riziko v dôsledku verejnosti internetu ,prenose dát a informácií jeho prostredníctvom nesie Kupujúci.
 8. VTG si vyhradzuje právo schránku Kupujúceho zmeniť, prerušiť alebo zastaviť bez akéhokoľvek záväzku, pokial’ Kupujúci objednáva niekol’kokrát, poskytnutím nepravdivých údajov

REGISTRÁCIA

 1. Registrácia na stránke vitalgrass.com je zadarmo, a neviaže sa k nákupu.
 2. O zrušenie registrácie a s tým aj o vymazanie všetkých údajov Kupujúceho možno požiadať na ktoromkol’vek kontakte zákazníckeho servisu uvedeného v Podmienkach Použitia. V takom prípade VTG podl’a svojich možností bezodkladne, ale najneskôr do 24 hodín vykoná vymazanie údajov.
 3. Užívatel’ registráciou dáva súhlas k uchovávaniu svojich osobných údajov, a k nakladaniu s nimi v súlade so zásadami na ochranu osobných údajov.

ZODPOVEDNOSŤ

 1. Kupujúci musí prihliadať na to, že sa môžu vyskytnúť systémové chyby a výpadky z technických príčin. VTG neberie na seba zodpovednosť za neobmedzený prístup k stránke.
 2. VTG nenesie zodpovednosť za dodržanie dodacej lehoty, ale vykoná všetko, čo je potrebné k tomu, aby sa objednávka doručila Kupujúcemu v čo najkratšom čase.
 3. VTG nenesie zodpovednosť za obsah webových stránok, ktoré sú dostupné cez odkazy na stránke vitalgrass.com.
 4. VTG nie je zodpovedný za v nižších bodoch vymenované, z akéhokol’vek dôvodu sa nastali:
  1. Zaslané, alebo prijaté dáta cez internet.
  2. Akákol’vek chyba v prevádzke internetovej siete, ktorá bráni nepretržitej prevádzke stránky vitalgrass.com a nákupu.
  3. Akákol’vek porucha l’ubovol’ného zariadenia komunikačnej siete.
  4. Strata akéhokol’vek listu-nezávisle od toho, či bola prijatá v eletronickej, alebo papierovej forme-a hlavne akýchkol’vek dát.
  5. Nesprávna prevádzka akéhokol’vek softvéru.
  6. Akékol’vek následky systémovej poruchy, abnormálnej udalosti, alebo technických porúch.
 5. VTG za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za priame, alebo nepriame škody, ktoré sa vyskytli u Kupujúceho následkom prepojenia na stránku vitalgrass.com.
 6. VTG nenesie zodpovednosť za stratu údajného, alebo skutočného zisku, alebo príjmu, ktorá nastane v dôsledku neúspešného nákupu z akéhokol’vek dôvodu na stránke vitalgrass.com.
 7. VTG nenesie zodpovednosť pre prípad, ak Kupujúci svoje osobné údaje poskytne tretím osobám z nedbanlivosti, úmyselne, alebo ako zúčastnená strana trestného činu, alebo povolí ich užívanie.
 8. VTG nemôže byť zodpovedný v žiadnom prípade nastania udalosti vis maior, alebo akejkol’vek udalosti, ktorá nastane mimo oblasti jej záujmu.
 9. VTG môže kedykol’vek l’ubovolne zmeniť akúkol’vek cenu, lehotu. Zmena nadobúda platnosť uverejnením na stránke vitalgrass.com.
 10. VTG môže kedykol’vek l’ubovolne zmeniť podmienky a pravidlá nákupu a/alebo stránku vitalgrass.com akéhokol’vek záväzku o oznámení a nemôže byť zodpovedný, ak bude takto konať.
 11. Akákol’vek zmena nadobúda platnosť v tom čase, ak bude táto zmena uvedená online na stránke vitalgrass.com. Kupujúci, ktorý nesúhlasí so zmenami pravidiel, musí sa vzdať nákupu.

INFORMÁCIE O VÝROBKU

 1. Kupujúci sa môže informovať o charakteristike ponúknutého tovaru na informačnej stránke daného výrobku.
 2. Nákupná cena je cena uvedená vedl’a daného výrobku, ktorá obsahuje aj DPH. Ceny sú uvedené v EUR , nepovažujú sa za priamu cenovú ponuku, podl’a nich nenastane záväznosť ponuky vitalgrass.com.
 3. Pre zahraničné firmy z EU sa tovar predáva bez DPH, ak majú platné DIČ.
 4. Pri spätnom potvrdení danej objednávky Kupujúcemu sa ceny tovaru a služby považujú za priamu cenovú ponuku, ktorú Kupujúci nie je povinný prijať.Pokial’ Kupujúci v súvislosti s danou cenovou ponukou nereaguje, považuje sa to za prijatie cenovej ponuky.

OBJEDNÁVKA

 1. VTG prijíma objednávky výlučne online, v prípade poruchy, alebo nedostupnosti aj telefonicky, osobne ale nie.
 2. Zaslaním objednávky na stránke vitalgrass.com Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil so Zmluvnými Podmienkami, a prijíma ich, je oboznámený s priebehom objednávania , s charakteristikou a cenou tovaru.
 3. VTG môže považovať objednávku na stránke vitalgrass.com prijatú v tom prípade, ak Kupujúci pri objednávke vyplní dané polia úplne, alebo pri telefonickej objednávke ich poskytne úplné. Za škody spôsobené nedostatočným poskytnutím údajov, alebo za technické chyby v priebehu procesu prevádzkovatel’ vitalgrass.com neberie na seba zodpovednosť.
 4. K akejkol’vek úprave objednávky musí požiadať Kupujúci o pomoc zákaznícky servis, na ktoromkol’vek kontakte uvedenom na stránke vitalgrass.com.
 5. VTG po spätnom potvrdení objednávky maximálne do 7 pracovných dní splní objednávku, pokial’ vybraný tovar je dostupný na sklade.
 6. Pokial’ vybraný tovar nie je dostupný na sklade, VTG informuje Kupujúceho o odhadnej dobe doručenia, ktor´ú Kupujúci potvrdením do dvoch pracovných dní buď odmietne (odtúpi od nákupu), alebo prijme(potvrdí svoj zámer o kúpe). Pokial’ v takom prípade Kupujúci nezašle spätné potvrdenie, považuje sa to za potvrdenie objednávky.

DOPRAVA

 1. Dodanie objednaného tovaru sa zabezpečuje výlučne prostredníctvom kuriérskej služby(GLS), cena ktorého je uvedená v cenách prepravy, osobné, alebo poštovné prevzatie VTG nezabezpečuje.
 2. Doručovanie sa uskutočňuje v pracovné dni od 8 do 17 hodiny. Kupujúci by mal preto udať doručovaciu adresu, kde sa bude nachádzať v túto dobu (napríklad adresu pracoviska a meno preberatel’a )
 3. Pri preberaní zásielky od kuriéra kupujúci má prekontrolovať neporušenosť balíka. Doručenie sa uskutoční po zaplatení dobierky (ak je) a po podpísaní potvrenia o prebratí, adresát pred tým nemôže prekontrolovať obsah zásielky. Pri viditel’nom porušení balenia dodaného tovaru môže Kupujúci požiadať kuriéra o otvorenie zásielky a odovzdanie obsahu položkovite, v takom prípade nie je povinný prevziať zásielku, ktorá nie je úplná, alebo má poškodený obsah.
 4. V prípade nepoškodeného balíka Kupujúci nemôže požiadať kuriéra o otvorenie zásielky a odovzdanie obsahu položkovite.
 5. Výrobok obsahuje suchý l’ad, podlieha skaze, má sa uschovávať pod teplotou -10°C, preto otvárajte iba pred mrazničkou. Zaplatený, ale neprebratý tovar , nakol’ko podlieha skaze nebude vrátený, zo strany VTG sa považuje za doručený, zaplatená čiastka sa nevracia.

PLATBA

 1. Kupujúci si môže vybrať na platebnej stránke z niekol’kých možností spôsobov platby:
  1. Plaba pri preberaní zásielky od kuriéra, ktorú zabezpečuje VTG iba v niektorých krajinách (Dobierka)
   Kupujúci je povinný zaplatiť hodnotu dodaného tovaru, cenu dopravy a cenu za dobierku zaplatiť celkovo v hotovosti. V tomto prípade sa uskutoční doručenia výlučne po zaplatení čiastky a podpísaní potvrdenia o prevzatí. Pri objednávke na dobierku ,telefonicky, pred začatím dodania VTG kontaktuje kupujúceho. Pri objednávke na dobierku v prípade neprevzatia tovaru Kupujúcemu sa pripočítava poplatok vo výške 80% z ceny tovaru na stránke vitalgrass.com za každý neprebraný tovar.
  2. Platba cez systém paypal
   Kupujúci môže na vyrovnanie platby za tovar a dopravu využiť aj systém paypal.com, o čom VTG dostane automatické oznámenie od systému paypal. VTG upozorňuje Kupujúceho, že platobný systém paypal.com je zahraničný, prevádzkuje ho tretia strana, na prevádzku ktorého neberie na seba zodpovednosť. Kupujúci vyhlasuje, že použitím platebného systému paypal.com uznáva, že pozná jeho prevádzku a je oboznámený s podmienkami použitia. Splnenie doručenia v prípade platby systémom paypal sa začne dňom doručenia spätného potvrdenia o zaplatení od systému paypal, o ktorom zašle VTG Kupujúcemu oznámenie. Kupujúci si berie na vedomie, že VTG nemôže brať na seba zodpovednosť za akúkol’vek chybu v systéme paypal, za možné škody zodpovedá prevádzkovatel’ paypal.com.
  3. Platba prevodom, alebo bankovým vkladom
   Kupujúci hodnotu tovaru a ceny za dopravu môže uhradiť bankovým prevodom, alebo vkladom na účet VTG. Splnenie doručenia v prípade platby cez bankový systém sa začne dňom doručenia spätného potvrdenia o zaplatení od systému banky, o ktorom zašle VTG Kupujúcemu oznámenie.
 2. Objednaný tovar zostáva majetkom VTG až po zaplatenie celkovej sumy hodnoty za tovar, ceny za dopravu, prípadne dobierky.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD NÁKUPU

 1. VTG vystaví faktúru na objednaný tovar a doručí ho.Spätným potvrdením objednávky si Kupujúcie berie na vedomie a prijíma, že potvrdenú cenu tovaru a potvrdené dopravné náklady je pivinný zaplatiť.
 2. Počas objednávky tovaru podliehajúcej skaze môže Kupujúci obmedzene využiť svoje právo na odstúpenie uvedené v zákone.
 3. Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť do 12:00 v deň začatia doručenia vstupom do užívatel’skej schránky, v takom prípade je VTG povinný Kupujúcim zaplatenú sumu neodkladne, ale najneskôr do 30 dní od odstúpenia od nákupu a vrátení tovaru spätne uhradiť.

ZÁRUKA

 1. Na stránke vitalgrass.com sa predávajú iba nové výrobky.
 2. VTG dáva záruku na ním predávané výrobky v závislosti od typu výrobkov podl’a platných právnych predpisov. Od toho odlišná záručná doba a lehota je uvedená pri danom výrobku.
 3. Zodpovednosť VTG za záruku sa riadi Občianskym Zákonníkom.

REKLAMÁCIA, POŽIADANIE O INFORMÁCIE

 1. Kupujúci sa v prípade reklamácie, alebo svojou žiadosťou o informácie sa môže obrátiť na zákaznícky servis VTG, na ktoromkol’vek kontakte uvedenom na stránke vitalgrass.com.

INFOLISTY, PROPAGAČNÉ SPRÁVY

 1. Prevádzkovatel’ vitalgrass.com si vyhradzuje právo, aby bez predchádzajúcich oznámení ponúkol rôzne zl’avy, takisto, aby tieto zl’avy kedykol’vek, bez predchádzajúceho oznámenia zmenil, alebo zrušil.
 2. Zaslaný infolist, alebo iný propagačný list v každom prípade obsahuje spôsob odhlásenia sa z odoberania propagačných správ.
 3. Adresát infolistu, propagačnej správy môže kedykol’vek požiadať bez udania dôvodu prevádzkovatel’a vitalgrass.com o zákaz zasielania, elektronicky, alebo poštou.
 4. Ako užívatel’ jednoznačne a vyslovene dávam súhlas pre VTG a Pont24 Group Kft (majitel’ stránky), aby na moju e-mailovú adresu pravidelne zasielala infolisty , reklamné materiály, aby to využívala až do odvolania. Užívatel’ môže odstúpiť o poskytnutie údajov, nemôže byť na to nútený.

KONTAKT

 1. Kupujúci svojim zadaním objednáky dáva povolenie, aby VTG elektronickou cestou, alebo poštou , výlučne štatistickým ciel’om a s ciel’om zabezpečenia kvality ho vyhl’adala , aby ho požiadala o názor o nákupe. Odpoveď na tieto otázky je dobrovol’ný, odmietnutie odpovede nemá na Kupujúceho negatívne následky.

OSTATNÉ

 1. Pri zadaní objednávky , ktorá obsahuje nepravdivé, mylné údaje VTG neberie na seba zodpovednosť za splnenie takejto objednávky. Za spôsobenú škodu mylným splnením objednávky môže žiadať VTG od Kupujúceho odškodné.
 2. V neriešených otázkach sa zmluvné strany riadia Občianskym Zákonníkom.
 3. Na túto Zmluvu sa vzťahujú právne predpisy Maďarska. Pri posudzovaní právnych sporov súvisiacich s touto Zmluvou sa Užívatelia a Prevádzkovateľ podradia príslušnému Peštianskemu Centrálnemu Krajskému súdu a- v závislosti od rozsahu pôsobnosti- Súdu Hlavného mesta.